Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dla minimum 784 dzieci w wieku 3-5 lat.

Obszar terytorialny:

Projekt realizowany wspólnie z gminami partnerskimi woj. podkarpackiego: Zarzecze, Jawornik Polski, Przeworsk, Adamówka, Sieniawa (w powiecie przeworskim) oraz Rokietnica i Wiązownica (w powiecie jarosławskim)

Czas realizacji:

 • Od 01.08.2012 r. do 31.12.2020 r.

Cele

Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej dla minimum 784 dzieci w wieku 3-5 lat.

Cele szczegółowe to:

 • wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wsi zlokalizowanych w powiatach przeworskim i jarosławskim
 • zapewnienie rozwoju dzieci i osiągnięcie przez nie dojrzałości szkolnej, która ułatwi im rozpoczęcie nauki w szkole
 • podniesienie jakości edukacji
 • zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji
 • podniesienie świadomości rodziców o znaczeniu edukacji przedszkolnej
 • przygotowanie rodziców do wspierania kariery edukacyjnej dzieci oraz propagowanie edukacji przedszkolnej.

Odbiorcy:

Dzieci w wieku 3–5 lat z terenów wiejskich gmin powiatu przeworskiego i jarosławskiego w województwie podkarpackim.

Działania

We wrześniu 2012 r. działalność rozpoczęły 44 punkty i 2 zespoły przedszkolne  zlokalizowane w budynkach szkół oraz domach kultury w wydzielonych salach spełniających wymogi sanitarne. Zajęcia w punktach/zespołach są prowadzone w oparciu o program „Dobry Start Przedszkolaka” autorstwa Moniki Rościszewskiej-Woźniak, zakładający prowadzenie zajęć metodą projektów badawczych z naciskiem na ekologię, opartą na badaniach i doświadczeniach, które mają na celu rozbudzenie ciekawości u dzieci.

Zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, dodatkowo przeszkoleni w zakresie różnych kompetencji zawodowych przez doświadczonych trenerów Akademii Komeńskiego. W pracę punktów zaangażowani są rodzice, którzy podczas zajęć pełnią rolę asystentów nauczycieli.

Zajęcia w punktach przedszkolnych odbywają się 5 dni w tygodniu po 5 godzin, w zespołach przedszkolnych 3 dni w tygodniu po 4 godziny. Godziny otwarcia punktów/zespołów przedszkolnych zostały dostosowane do potrzeb i oczekiwań rodziców.

Efekty

 • Wszystkie punkty/zespoły przedszkolne wyposażono w meble, wykładziny, drobny sprzęt, pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz materiały dla nauczycieli i specjalistów.
 • W każdym punkcie/zespole przedszkolnym powstała biblioteczka dla dzieci i rodziców zawierająca książki i gry edukacyjne dla rodziny z możliwością wypożyczenia do domu.
 • W zajęciach aktywnie uczestniczą rodzice dzieci poprzez udział w spotkaniach warsztatowych dla rodziców oraz dyżurach.
 • W punktach/zespołach przedszkolnych są realizowane zajęcia z rytmiki, rozwijające u dzieci sprawność ruchową, umuzykalnienie, dyscyplinę rytmiczną i wrażliwość muzyczną.
 • Rozwój dzieci jest wspierany przez logopedów i psychologów, którzy prowadzą zajęcia grupowe i indywidualne oraz wspierają rodziców i pracę nauczycieli.
 • Nad pracą nauczycieli i specjalistów czuwają eksperci Instytutu Komeńskiego prowadząc konsultacje, zapewniając wsparcie merytoryczne, oraz monitorując spełnianie standardów jakości pracy z dziećmi.

W 2018 roku prowadziliśmy 40 niepublicznych punktów przedszkolnych w 7 wiejskich gminach: Zarzecze, Jawornik Polski, Przeworsk, Adamówka, Sieniawa (w powiecie przeworskim) oraz Rokietnica i Wiązownica (w powiecie jarosławskim); na bezpłatne zajęcia uczęszczało 671 dzieci w wieku 3-6 lat.

Sponsor

Od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Od 2014 r. projekt jest finansowany z dotacji gmin. Administracją zajmuje się biuro terenowe Instytutu Komeńskiego w Zarzeczu.

Kontakt

http://www.osrodkiprzedszkolne.pl/

Biuro Projektu:

Instytut Komeńskiego
ul. Flory 1/8, 00-586 Warszawa,
e-mail: biuro@instytutkomenskiego.pl

Oddział – Zarzecze 192, 37-205 Zarzecze
tel: 16 640 13 73, kom. 693 245 559
e-mail: biuro@osrodkiprzedszkolne.pl