Celem szkolenia jest uwrażliwienie na potrzeby swoje i innych.

Świadomi siebie innych - szkolenie

Warsztaty te zachęciły mnie do refleksji nad tym, co daje mi praca, co mogę zrobić aby poczuć się lepiej.

Pozwoliły mi one spojrzeć w głąb siebie i sprecyzować własne oczekiwania związane nie tylko z pracą, ale też w życiu prywatnym (…).

Szkolenie jest adresowane do tych osób, które chcą być bardziej świadome uczuć, emocji, postaw swoich i innych, priorytetów określających ich cele, również zarządzania sobą podczas realizacji wyznaczonych celów.

Uczestnicy dowiadują się:

  • jak określić priorytety własnego rozwoju,
  • jak wyznaczyć cel rozwoju zawodowego,
  • jak wyznaczyć indywidualną ścieżkę rozwoju w zakresie kompetencji psychologicznych,
  • jak rozpoznać mechanizmy psychologiczne oraz wzorce zachowań w sytuacjach trudnych,
  • jak budować i wspierać poczucie własnej wartości u siebie i innych.

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia poznają swoje kompetencje i zasoby, przydatne w pracy i życiu codziennym, poznają sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Warsztat umożliwia wypracowanie indywidualnych ścieżek rozwoju i wzmacnia uczestników w ich poczuciu własnej wartości.

Odbiorcy szkolenia:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Czas trwania szkolenia:

  • 15 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:

Cena szkolenia uzależniona od liczby uczestników, miejsca szkolenia i dostępności trenerów.

Ważne informacje:

Zobacz zasady udziału w szkoleniach Instytutu Komeńskiego

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 22 258 29 11 lub pisząc na adres biuro@instytutkomenskiego.pl